ชีวะอิสระกุลส. ช. ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคหืดหลังจากการใช้การตรวจสไปโรเมตรีย์ประเมิน สมรรถภาพปอดในคลินิกเด็กโรคหืด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.