แจ่มทิมเ. สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.