สุทธิสันต์ชาญชัยส.; โอภาสวัฒนา อ. ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ของคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.