เมธีศิริวัฒน์ว. ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.