ชุ่มชื่นพ.; ดวงอาทิตย์น. เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.