วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.