รัตนรักษ์ ด.; เข็มเพชรร.; พูลวิวัฒนกูลอ.; นิมิตวิไลส.; เหล่าตระกูลอ.; ศรีมณีป. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.