วารสารแพทย์ เขต 4-5. ฉบับเต็ม. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 3, p. 323–449, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/253901. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.