วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม). วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 459–577, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255531. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.