วารสารแพทย์ เขต 4-5. สารบัญ. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255534. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.