คุ้มศิริ ณ.; ตันติวิชิตเวช ร. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา angiotensin- converting enzyme inhibitors หรือ angiotensin receptor blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 473–486, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255538. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.