ลีตระกูลวรรณา ช. . ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 487–496, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255540. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.