ติวะตันสกุล น. . การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10–day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 497–514, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255541. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.