พงศ์ภิญโญภาพ ว. . การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหักแบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 515–528, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255542. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.