ชูเชิด ป. . อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 529–538, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255543. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.