เลิศไชยพานนท์ ภ. . อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 539–547, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255544. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.