สิงห์กาญจนโรจน์ เ. . ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 549–557, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255545. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.