ตันตยานนท์ อ. การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 559–568, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255549. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.