เกียรติธารีธนา ภ. ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 569–577, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255550. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.