วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 579–688, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/256920. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.