วารสารแพทย์ เขต 4-5; วารสารแพทย์ เขต 4-5. ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 111–256, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/258476. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.