วารสารแพทย์ เขต 4-5. คำแนะนำในการตีพิมพ์. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 41, n. 2, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/258504. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.