Issaraphan Keawkamnerdpong, Issaraphan. 2018. “การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสโรค และหลังสัมผัสโรค โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5 32 (1):45-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/127090.