Sakdapipanich, Payungsak, และ Jitladda Sakdapipanich. 2018. “การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ”. วารสารแพทย์เขต 4-5 30 (3):261–272. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/128999.