Siriyothiphan, Jantana. 2018. “การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5 37 (2):120-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/134864.