กูลวงศ์ธนโรจน์ พ.บ., อภิสรา. 2020. “การศึกษาอุบัติการณ์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีการใช้แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558-2561”. วารสารแพทย์เขต 4-5 39 (2):214. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/242839.