วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2020. “สารบัญ”. วารสารแพทย์เขต 4-5 39 (3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/246174.