วงค์ษา พ.บ., วีรพงศ์. 2020. “ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กอายุ 1-10 ปี ที่มารับการทำหัตถการทาง ทันตกรรมภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารแพทย์เขต 4-5 39 (2):472-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/246201.