ศรีมหาดไทย พ.บ., สิโรตม์. 2020. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา RtPA”. วารสารแพทย์เขต 4-5 39 (4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/248370.