ใจอารีย์ พย.ม., ฉัตรวลัย. 2020. “ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลนครปฐม”. วารสารแพทย์เขต 4-5 39 (4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/248759.