วิทวัสสำราญกุล พิชชุดา. 2021. “คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250060.