กอกิตรัตนกุล สุพัชร์. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างผลเซลล์วิทยานรีเวชจากการตรวจด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์แบบดั้งเดิม และผลจุลพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250077.