จันทร์ฉาย เสาวณีย์. 2021. “การจัดระบบยาจิตเวชให้ครอบคลุมการบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250094.