ฉัตรดอนอรรถพงษ์. 2021. “แรงจูงใจในการเลิกใช้สารเสพติดและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติดโรงพยาบาลปทุมธานี”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251828.