ชีวะอิสระกุลสุธิดา ชีวะอิสระกุล. 2021. “ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคหืดหลังจากการใช้การตรวจสไปโรเมตรีย์ประเมิน สมรรถภาพปอดในคลินิกเด็กโรคหืด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251832.