แจ่มทิมเนติยา. 2021. “สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251833.