สถาพรสถิต อนล สถาพรสถิต. 2021. “การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน ในกลุ่มที่ได้รับยาฉีดละลายลิ่มเลือดกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาฉีดละลายลิ่มเลือด”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251834.