ชุ่มชื่นพิศาล, และ ดวงอาทิตย์นิตยศรี. 2021. “เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251839.