วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2021. “วารสารแพทย์ เขต 4-5”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251840.