รัตนรักษ์ ดารารัตน์, เข็มเพชรรุจิรา, พูลวิวัฒนกูลอุษณีย์, นิมิตวิไลสิรีธร, เหล่าตระกูลอรอนงค์, และ ศรีมณีปิยะวรรณ. 2021. “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/252146.