วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2021. “ฉบับเต็ม”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (3):323-449. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/253901.