วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2021. “วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม)”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):459-577. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255531.