คุ้มศิริ ณตพล, และ ตันติวิชิตเวช รสสุคนธ์. 2021. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitors หรือ Angiotensin Receptor Blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):473-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255538.