ลีตระกูลวรรณา ชุติมณฑน์. 2021. “ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):487-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255540.