ติวะตันสกุล นริศ. 2021. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-Day Modified Ginger Quadruple Therapy กับสูตร 10–day Standard Concomitant Therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):497-514. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255541.