พงศ์ภิญโญภาพ วรงค์พร. 2021. “การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหักแบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):515-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255542.