ชูเชิด ปณิธาน. 2021. “อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):529-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255543.