เลิศไชยพานนท์ ภัทรวรรณ. 2021. “อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):539-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255544.