สิงห์กาญจนโรจน์ เริงศักดิ์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลราชบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):549-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255545.