ตันตยานนท์ อรทัย. 2021. “การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):559-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255549.